Informatie voor cursisten


INSCHRIJVEN

INSCHRIJFVOORWAARDEN

OVERIGE INFORMATIE

PROTOCOL t.a.v. het voorkomen van ONGEWENST GEDRAG

PRIVACY VERKLARING


ALGEMEEN:

Covid 19                                                                                                         

Cursussen worden gegeven binnen de wettelijke bepalingen omtrent Covid 19.                                           

Mocht het onverhoopt zo  zijn dat door nieuwe maatregelen cursussen geen doorgang kunnen vinden dan zullen wij, in samenspraak met de desbetreffende docenten, trachten  een vervangende datum te zoeken.                                                                          

U houdt in het geval van nieuwe maatregelen te allen tijde het recht uw  cursus kosteloos te annuleren.


INSCHRIJVEN

Inschrijven kan als volgt:

 • Door middel van het inschrijfformulier uit boekje. Deze stuur je naar:                                                                                     Joke van den Tillart,                                                                   Elzenstraat 23, 5366 CA Megen
 • Je kunt je telefonisch aanmelden kan bij  Joke van den Tillart: 0412 – 851249
 • Je kunt je aanmelden via onze website: rollendcreatief.nl
 • Je kunt je aanmelden per email: rollendcreatief@gmail.com

terug


INSCHRIJFVOORWAARDEN

 • Inschrijvingen worden geplaatst op volgorde van binnenkomst.
 • Een cursus gaat alleen door wanneer er na sluiting van de inschrijving voldoende aanmeldingen zijn. Mocht een cursus niet doorgaan, dan ontvang je hierover bericht.
 • Mocht het onverhoopt zo zijn dat door nieuwe maatregelen in het cader van Covid-19 cursussen geen doorgang kunnen vinden, dan zal ‘t Rollend Creatief in samenspraak met de desbetreffende docent(en), trachten een vervangende datum te zoeken.
 • Uiterlijk 1 week voor aanvang van de cursus ontvang je van ons een bevestiging met informatie over de cursus en de betaling.
 • Door inschrijving verplicht je je tot betaling van het volledige cursusgeld. In beginsel wordt geen restitutie van het cursusgeld verleend.

terug


OVERIGE INFORMATIE

– Lessen vinden wekelijks plaats, tenzij anders vermeld staat, met uitzondering van ondergenoemde schoolvakanties.
-Tijdens feestdagen en schoolvakanties gaan onze lessen niet door. Het vakantierooster voor 2021-2022 vind je hieronder:

Herfstvakantie:          23 t/m 31 oktober 2021
Kerstvakantie:            25 december 2021  t/m  9 .januari 2022
Voorjaarsvakantie:    26 februari t/m 6 maart 2022
2e Paasdag:                   18 april 2022
Koningsdag:                 27 april 2021
Meivakantie:              25 april t/m 6 mei 2022
Hemelvaart:               26 en 27 mei 2022
2e Pinksterdag:            6 juni 2022
Zomervakantie:           vanaf 23 juli 2022

– Mocht je graag een cursus volgen, maar schikt de datum niet? Laat het ons weten!
– Onze cursussen zijn ook erg geschikt om cadeau te doen. Cadeaubonnen kunnen voor elk gewenst bedrag of cursus besteld worden bij ons secretariaat.
– Voor de meeste langlopende cursussen is het mogelijk gratis en vrijblijvend een proefles te volgen. Je kunt hiervoor aanmelden bij Joke (0412-851249). Let wel: plaatsing voor de cursus geschiedt op volgorde van inschrijving en vol=vol

Voor meer informatie kun je contact opnemen via ons contactformulier, een mailtje sturen naar rollendcreatief@gmail.com of bel naar Joke (0412-851249).

terug


PROTOCOL t.a.v. het voorkomen van ONGEWENST GEDRAG.

Vastgesteld:  30 juni 2008
Herzien:         13 september 2015
Vastgesteld: 5 oktober 2015 door het bestuur van ’t Rollend Creatief

Om te voorkomen dat (jeugdige) deelnemers en begeleiders van de cursussen te maken krijgen met ongewenst gedrag, heeft het bestuur van ‘t Rollend Creatief een protocol opgesteld rondom dit thema.

Wat verstaat ’t Rollend Creatief onder ongewenst gedrag?
Alle grensoverschrijdende gedragingen die als zodanig door de persoon in kwestie worden ervaren of door ouders als zodanig worden aangemerkt. Het (bedoeld of onbedoeld) gedrag kan zich afspelen tussen de deelnemer en de begeleider of tussen de deelnemers onderling.
De gedragingen kunnen bestaan uit:

 1. Seksuele intimidatie (verbaal, fysiek en/of non-verbaal).
 2. Discriminatie (ongerechtvaardigd onderscheid).
 3. Agressie en geweld (geestelijk of lichamelijk).
 4. Pesten.

Voorzorgsmaatregelen ter voorkoming van ongewenst gedrag door begeleiders:

 1. Elk jaar, voor aanvang van het nieuwe cursusseizoen, worden door het bestuur van  “ ’t Rollend Creatief” de richtlijnen ten aanzien van dit onderwerp besproken en bepaald of deze moeten worden bijgesteld;
 2. Er zijn gedragsregels opgesteld voor begeleiders van de cursussen. Begeleiders ontvangen deze voor aanvang van de cursus, tezamen met het begeleiderscontract. Begeleiders dienen deze te tekenen voor gezien en naleving;
 3. Bij aanvang van elke cursus zal de contactpersoon van ’t Rollend Creatief aanwezig zijn. Gedurende de looptijd van de cursus zal hij/zij nog enkele keren aanwezig zijn bij de cursus;
 4. Gedurende de looptijd van de cursus zal door waarneming van de contactpersoon en door navraag bij ouders en/of cursisten en/of begeleider worden vastgesteld of de cursus naar tevredenheid met wederzijds respect verloopt;
 5. Gedurende het cursusjaar wordt tijdens de bestuursvergaderingen de voortgang en het verloop en eventuele signalen van de (lang)lopende cursussen besproken.

Hoe te handelen bij ongewenst gedrag:
Indien er sprake is van ongewenst gedrag zal waarschijnlijk het eerste signaal binnenkomen bij de contactpersoon van de betreffende cursus en begeleider. De contactpersoon zal onmiddellijk contact opnemen met het dagelijks bestuur (verder: DB) van ’t Rollend Creatief. Gezamenlijk zijn zij verantwoordelijk voor het bepalen van de strategie.
Indien er een melding van grensoverschrijdend gedrag wordt gedaan worden de volgende aandachtspunten en stappen in acht genomen:

 1. Veiligheid en bescherming van het (vermoedelijke) slachtoffer staat voorop;
 2. Er geldt een (voorlopige) zwijgplicht voor alle leden van ‘t Rollend Creatief die op de hoogte zijn van de situatie;
 3. Eén van de bestuursleden gaat in gesprek met de cursist(en) en/of ouder(s);
 4. Eén van de bestuursleden gaat in gesprek met de begeleider;
 5. Indien mogelijk én wenselijk wordt met beiden tegelijk gesproken om tot een oplossing te komen;
 6. Indien 3. niet mogelijk is wordt i.o.m. de cursist en/of ouder de ernst van de situatie besproken en overwogen of er aangifte gedaan wordt door de cursist en/of door ’t Rollend Creatief bij de politie en/of er een melding gedaan wordt bij Veilig Thuis
  vooreenveiligthuis.nl/veilig-thuis *;
 7. In geval het een jeugdige deelnemer betreft en de situatie kan niet opgelost worden middels stap 1 t/m 4, zal ‘t Rollend Creatief contact opnemen met de organisatie ‘Veilig Thuis, advies en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling”, ter consultatie. Zij kunnen ons adviseren ten aanzien van de te nemen stappen;
 8. Indien nodig neemt ‘t Rollend Creatief haar verantwoordelijkheid om een melding in gang te zetten bij Veilig huis en/of de politie;
 9. Het DB neemt een besluit over de verder te nemen maatregelen t.a.v. de begeleider en/of cursist.
 10. Eén van de bestuursleden bespreekt de maatregelen met de begeleider en/of cursist.
 11. Het bestuur vraagt na afhandeling bij de cursist en/of ouder en/of begeleider na of het naar tevredenheid is afgewerkt.

Toelichting op de Verklaring Omtrent Gedrag
Een Verklaring Omtrent Gedrag kan bij gemeenten aangevraagd worden. Met deze verklaring kan iemand aantonen in het verleden niet in aanraking te zijn geweest met Justitie vanwege ongeoorloofde misdragingen. Veel vrijwilligersorganisaties werken met of voor kinderen.  Om ongewenste situaties, zoals seksueel misbruik, te beperken, zijn er vrijwilligersorganisaties die aan vrijwilligers vragen een verklaring omtrent goed gedrag te overleggen. Deze verklaring geeft geen garanties dat ongewenst gedrag voorkomen wordt. Wel staan organisaties sterker in hun overtuiging dat ze alles eraan doen om ongewenste situaties te beperken. De verklaring moet niet de plaats innemen van de sociale controle of de alertheid op ongewenst gedrag doen verslappen.
Het bestuur van “’t Rollend Creatief” heeft er vooralsnog niet voor gekozen om begeleiders een Verklaring Omtrent Gedrag te laten overleggen. Hieruit blijkt namelijk alleen dat er geen strafbaar feit is gepleegd. Dit zegt dus niets over het eerder gepleegd hebben van grensoverschrijdende gedragingen waarvan geen aangifte is gedaan. Daarnaast geeft het geen garantie dat ongewenst gedrag voorkomen wordt.
Gedragsregels om ongewenst gedrag te voorkomen is zeker zo van belang. Vandaar dat het bestuur van ’t Rollend Creatief er voor heeft gekozen deze op schrift te stellen en te laten tekenen door de begeleiders van alle cursussen.

* Veilig Thuis Brabant-Noordoost
Oude Vlijmenseweg 112.
Postbus 1163
5223 GS Den Bosch

terugPRIVACY VERKLARING

Stichting ‘t Rollend Creatief legt gegevens vast zoals naam, adres, woonplaats, emailadres en overige gegevens die nodig zijn rondom de uitvoering van de cursus(administratie). Uw emailadres kan ook worden gebruikt door ons om u informatie te sturen die onze stichting betreft, zoals nieuwsbrieven over te starten cursussen.

Wij verstrekken uw gegevens niet aan derde partijen. Alle aan ons toevertrouwde informatie wordt door ons vertrouwelijk behandeld. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

Eventuele wijzigingen kunt u altijd doorgeven aan ons bestuur per email: rollendcreatief@gmail.com.

 

terug